EN
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Jesteś tutaj:  Strona główna  >  Instytucje > Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

x

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce został utworzony na podstawie uchwały Nr XIII/63/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Warce z dnia 24 kwietnia 1990 roku jako jednostka budżetowa, podległa Miejsko-Gminnej Radzie Narodowej. 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce realizuje politykę społeczną Gminy Warka, która ma na celu zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, wyrównanie szans oraz podniesienie poziomu życia mieszkańców.

Zadanie to realizowane jest w szczególności poprzez:

1) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,

 2) przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej,

3) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych,

4) przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

 5) przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych,

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków dla opiekunów,

7) przyznawanie i wypłacanie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,

 8) przyznawanie i wypłacanie świadczenia Dobry Start,

9) pracę socjalną rozumianą, jako działalność zawodową, mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,

 10) realizację zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,

 11) podejmowanie innych działań wynikających z potrzeb środowiska lokalnego, w szczególności polegających na przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczeniu społecznemu oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,

12) realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych,

13) podejmowanie interwencji kryzysowej rozumianej, jako zespół działań skierowanych na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą,

14) zapewnienie obsługi administracyjnej Zespołu Interdyscyplinarnego,

15) zapewnienie obsługi administracyjnej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warce,

16) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznania potrzeb Gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,

17) przyznawanie i wypłacanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne),

18) realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

19) realizację innych zadań wynikających z przepisów prawa.

Podstawą dla tworzenia i realizowania programów i działań w ramach określonych powyżej zadań jest również Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Warka na lata 2021-2030, która została uchwalona przez Radę Miejską w Warce 11 marca 2021 r. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce prowadzi Punkt Konsultacyjny na potrzeby, którego zatrudnia na umowy cywilno-prawne specjalistów: prawnika i psychologa świadczących poradnictwo specjalistyczne dla osób i rodzin z terenu gminy Warka. Psycholog udziela porad i terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, a także dla ofiar przemocy domowej. Prawnik udziela porad prawnych osobom potrzebującym w obszarze ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz w obszarze kodeksu rodzinnego.

Skip to content